SERWIS FINANSOWY - DORADZTWO FINANSOWE - BANKI ONLINE


more info

iBank24.pl

KREDYT HOPOTECZNY


Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) – jest udzielany na finansowanie budowy (również remontu) lub zakupu nieruchomości przez osoby fizyczne. Jest to kredyt długoterminowy, którego spłata jest zabezpieczona hipoteką – w znaczeniu prawnym jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, służącym zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności (kredytu), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Innymi słowy, sprzedaż nieruchomości przez kredytobiorcę nie wpłynie to na sytuację banku, który cały czas będzie mógł sobie rościć sobie prawa od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem danej posiadłości. Oznacza to, że hipoteka jest trwale związana z nieruchomością, a nie z osobą, która kredyt zaciąga. W przypadku niewypłacalności kredytobiorcy bank będzie miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami (wyjątek stanowią alimenty oraz zobowiązania wobec Skarbu Państwa, np. podatki czy składki na ZUS).