SERWIS FINANSOWY - DORADZTWO FINANSOWE - BANKI ONLINE


more info

iBank24.pl

KREDYT INWESTYCYJNY


Kredyt inwestycyjny  można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, a w szczególności na:

  1. Finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności.
  2. Finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę pożyczek zaciągnietych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego.
  3. Refinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt.